Instal·lació lumínica

Instalanción lumínica

Light installation

 

Moving Pixels és un projecte instalatiu que intervé l’espai a través de la col·locació de mòduls quadrats amb impressions de diferents formes i colors, creant una superfície estampada que, a través de la il·luminació amb una seqüència de llums de diferents colors, s’aconsegueix que cobri moviment. Aquest projecte sorgeix com a resultat d’un procés d’investigació que explora la interacció entre l’obra gràfica i la llum, aconseguint un efecte visual que fa que el que aparentment està quiet s’animi.

Una proposta entre la instal·lació, el mural i el mapping que permet intervenir sobre diferents espais. L’obra busca sorprendre a l’espectador amb un efecte que, aparentment és molt senzill, però que alhora crea un efecte visual molt complex. Qüestionant la barrera entre el que és i el que es percep.

Es un proyecto instalativo que interviene el espacio a través de la colocación de módulos cuadrados con impresiones de diferentes formas y colores, creando una superficie estampada que, a través de la iluminación con una secuencia de luces de diferentes colores, se consigue que cobre movimiento. Este proyecto surge como resultado de un proceso de investigación que explora la interacción entre la obra gráfica y la luz, consiguiendo un efecto visual que hace que lo que aparentemente está quieto se anime.

Una propuesta entre la instalación, el mural y el mapping que permite intervenir sobre diferentes espacios. La obra busca sorprender al espectador con un efecto que, aparentemente es muy sencillo, pero que a la vez crea un efecto visual muy complejo. Cuestionando la barrera entre el que es y el que se percibe.

It is an installation project that intervenes the space through the placement of square modules with prints of different shapes and colors, creating a stamped surface that, through the lighting with a sequence of different colored lights , you get the impression that it starts moving. This project is the result of a research process that explores the interaction between the graphic work and the light, reaching a visual effect that makes what appears to be quiet start moving. A proposal between the installation, the mural and the mapping that allows to intervene different spaces. The work seeks to surprise the viewer with an effect that, apparently, is very simple, but which at the same time creates a very complex visual effect. Questioning the barrier between what “is” and what “is perceived”.

MOVING PIXELS GUTTERFEST

Instal·lació al festival d’autoedició Gutterfest de Barcelona amb ballarina performer interactuant. Exploració entre el moviment gràfic i el moviment humà. // Instalación al festival de autoedición Gutterfest de Barcelona con bailarina performer interactuando. Exploración entre el movimiento gráfico y el movimiento humano. // Installation at the self-publishing festival Gutterfest in Barcelona with a performer dancer interacting with it. Exploring the relation between the graphic movement and the human movement.

MOVING PIXELS FLORS I VIOLES

Exposició personal a la Capella del Convent dels Carmelites de Palafrugell; actual Alberg Solidança, dins del festival “Flors i violes”. Intervenció artística dins de la capella amb diferents instal·lacions on la llum és la protagonista. “The big eye” que reflexiona sobre la quantitat de dades que es comparteixen a internet, posicionant “internet” com un ens omnipotent que ho veu tot. “Pregunta a Google” -ell té les respostes que busques- on es planteja Google com a nou paradigma d’on es busquen i es troben respostes. “Social Media” on es mostra la volatilitat de les personalitats en les xarxes socials. I “We are Internet” on es pot interactuar amb una càmera calidoscòpica que projecta imatges generades per l’espectador a l’absis de la capella. // Exposición personal a la Capilla del Convento de los Carmelitas de Palafrugell; actual Albergue Solidança, dentro del festival “Flors i Violes”. Intervención artística dentro de la capilla con diferentes instalaciones donde la luz es la protagonista. “The big eye” que reflexiona sobre la cantidad de datos que se comparten en internet, posicionando “internet” como un ente omnipotente que lo ve todo. “Pregunta a Google” -él tiene las respuestas que buscas- donde se plantea Google como nuevo paradigma de donde se buscan y se encuentran respuestas. “Social Media” donde se muestra la volatilidad de las personalidades en las redes sociales. Y “We are Internet” donde se puede interactuar con una cámara caleidoscòpica que proyecta imágenes generadas por el espectador al ábside de la capilla. // Solo exhibition at the Carmelites Convent Chapel in Palafrugell. Inside the festival “Flors i Violes”. Artistic intervention in the chapel with different installations where the light is the protagonist. “The big eye” That thinks about the amount of data that we share in internet, placing “internet” as an omnipotent figure that sees everything. “Question to Google” -he has the answers that your’e looking for- where places Google as the new paradigm where to look for and find answers. “Social Media” where shows the volatility of the personalities in the social networks. And “We are Internet” where the visitor can interact with a kaleidoscopic camera  that projects images generated by the viewer to the apse of the chapel.

MOVING PIXELS NO CALLAREM

Com a acte per a defensa de la llibertat d’expressió vaig plantejar dins d’una cel·la de la presó Model de Barcelona la instal·lació Moving Pixels amb una performer ballarina actuant dins d’ella. El concepte era empresonar la creativitat, els elements més bàsics; el color, la llum i el moviment situats dins d’una gàbia. // Como acto para defensa de la libertad de expresión planteé dentro de una celda de la prisión Modelo de Barcelona la instalación MovingPixels con una performer bailarina actuando dentro de ella. El concepto era encarcelar la creatividad, los elementos más básicos; el color, la luz y el movimiento situados dentro de una jaula. // As an act for defending the freedom of expression I mounted inside a cell of the Model  prison of Barcelona the installation Moving Pixels with a dancer performer acting inside. The concept was to imprison the creativity, the most basic elements; the colour, the light and the movement situated in a cage.

PIXELS

FACES

CREATION PROCESS

Tot i parlar sobre el mon digital, Moving Pixels sorgeix intencionalment d’un procés totalment artesanal, tots els gràfics que comformen la instalació han estat dibuixats i impresos a ma. Buscant la connexió humana, orgànica en una experiència que visualment ens evoca al mon digital. Aqui podeu veure part del procés de creació. // A pesar de hablar sobre el mundo digital, MovingPixels surge intencionalmente de un proceso totalmente artesanal, todos los gráficos que conforman la instalación han sido dibujados e imprimidos a mano. Buscando la conexión humana, orgánica en una experiencia que visualmente nos evoca en el mundo digital. Aquí podéis ver parte del proceso de creación. // In spite of speaking about the digital world, MovingPixels comes intentionally from a totally artesanal process, all the modules that conform the installation have been drawn and printed manually. Looking for the human connection, organic in an experience that visually evokes us to the digital world. Here you can see part of the process of creation.